Algemene voorwaarden seizoen 2022-2023

 • Het seizoen start altijd op de eerste maandag van de maand september.
 • Vermelde prijzen zijn maandbedragen en gelden voor gehele periode september 2022 t/m 30 juni 2023.
 • Er werken gediplomeerde en ervaren docenten.
 • Dans & Balletstudio Jolein biedt stagiaires de kans doceerervaring op te doen.
 • Lessen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
 • Voor alle lessen geldt een kledingvoorschrift(zie kledingvoorschriften).

Inschrijving

 • Inschrijving kan alleen via de website(online).
 • De betaling van het maandbedrag(lesgeld) kan alleen doormiddel van een verplichte automatische incasso.
 • Inschrijving geldt voor de duur van het seizoen (september t/m juni) en kan op elk gewenst moment worden aangegaan.
 • Bij inschrijving halverwege de maand, wordt de eerste maandbetaling na evenredigheid afgerekend.
 • Na een heel seizoen wordt de inschrijving, zonder wederopzegging(mail), met een heel seizoen verlengd. Van rechtswege is het mogelijk om na het eerste seizoen de inschrijving maandelijks te beëindigen door middel van een opzegging.
 • Een opzegging dient per email/website ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is nog lesgeld verschuldigd.

Betalingswijze

 • Alle maandbedragen worden middels een automatische incasso aan het begin van de maand afgeschreven van het door de klant opgegeven IBAN-nummer.
 • Vakanties en vrije dagen zijn reeds verrekend in de totaalprijs.
 • In de maanden juli en augustus is er geen lesgeld verschuldigd en wordt er niet geïncasseerd.
 • Oud leerlingen die nog geen auto incasso hebben afgegeven moeten het verschuldigde lesgeld(10 maanden) in zijn geheel vóór 1 september 2022 hebben overgemaakt op IBAN: NL70ABNA0628391587 t.n.v. Balletstudio Jolein, o.v.v. volledige naam leerling en leerling-nummer. Betalingen in termijnen voor deze leerlingen kan alleen nog maar na een afgegeven automatische incasso.
 • Geen restituties op lesgelden.
 • De dansstudio is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer/cursist toegang tot de dansstudio te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst.

Wijzigingen

 • Het is in het belang van de leerling en Dans & Balletstudio Jolein dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, mailadres, betalingsplichtige etc.) zo spoedig mogelijk per mail aan adminstratie@balletstudiojolein.nl worden vermeld.
 • De administratie communiceert alleen middels de email/App. Berichten(mondeling of telefonische) via de docent worden niet verwerkt.
 • Dans & Balletstudio Jolein is niet aansprakelijk voor niet aangekomen mail, ongeopende mail of fout opgegeven email adressen. (controleer daarom de instellingen van uw spamfilter, zodat u de mail van Dans & Balletstudio Jolein kunt ontvangen)
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde leerlingenadministratie. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de leerlingenadministratie.

Opzegging

 • Opzegging einde dansseizoen uitsluitend per mail uiterlijk vóór 1 juli 2023.
 • Gedurende het seizoen: Alleen halverwege het seizoen mogelijk. U stuurt uiterlijk voor 1 januari 2023 een email naar: administratie@balletstudiojolein.nl, uw opzegging wordt bevestigd per email. Er volgen geen automatische incasso’s meer vanaf februari 2023.

Openingstijden en lesrooster

 • De dansstudio is geopend vanaf de eerste maandag van september tot en met de laatste week van juni. Tijdens de maanden juli en augustus is de dansstudio gesloten. Indien in die periode een zomerrooster/programma wordt aangeboden, dan vallen deze lessen buiten het gebruikelijke lesgeld.
 • Lessen/tijden zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de dansstudio op haar website/App is gepubliceerd.
 • Het lesrooster ligt vast voor de periode van september tot en met juni. De dansstudio behoudt zich het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzigen.
 • Tijdens reguliere schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen en is de dansstudio gesloten. Indien er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze workshops buiten het lesgeld.
 • De dansstudio behoudt zich het recht voor om de dansstudio te sluiten met een maximum van 5 dagen per seizoen (van september tot en met juni, m.u.v. zon- en feestdagen), zonder dat restitutie van het lesgeld verschuldigd is.

Verhinderd voor een les

 • Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
 • Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • Bij verhindering van de docent kunnen de lessen, in onderling overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Vervallen les/lesuitval 

 • De dansstudio mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals te weinig cursisten, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch/Whatsapp groep of per e-mail op de hoogte gebracht.
 • Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de dansstudio, dan zal de dansstudio zich inspannen om de cursist een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist – indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen – recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 • Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Dansstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Dansstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging  geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride) , of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).

Risico en aansprakelijkheid

 • De dansstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s)/cursisten/bezoekers.
 • Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • De Dansstudio is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties, etc.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans/sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer de dansstudio vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 • Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.
 • Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansstudio.
 • Mocht de Dansstudio om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dansstudio wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de Dansstudio onder die verzekering draagt.

Overige

 • Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
 • Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
 • Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 • Alle door Dans & Balletstudio Jolein te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling.
 • Voor informatie over aanmeldingen, alsmede administratieve en informatieve vragen kunt u mailen naar administratie@balletstudiojolein.nl. Tussen de lessen is hiervoor bij de docenten vaak geen gelegenheid. Hiervoor graag u begrip en medewerking.

Rechtstoepassing

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Dans & Balletstudio Jolein, aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Dans & Balletstudio Jolein, te accepteren.